gospodarczeserwisy
  ﺏ ﺭ ﻑ
 


Litera Wymowa Znaczenie Transliteracja Litera odpowiadająca w alfabetach:
Hebrajskim Arabskim Greckim Łacińskim Cyrylicy
Aleph ʼāleph wół ʼ א Αα Aa Аа
Beth bēth dom b ב Ββ Bb Бб, Вв
Gimel gīmel wielbłąd g ג Γγ CcGg Гг, Ґґ
Daleth dāleth drzwi d ד ﺩ، ذ Δδ Dd Дд
He okno h ה Εε Ee Ее, Ёё, Єє
Waw wāw hak w ו (Ϝϝ), Υυ FfUuVvWwYy (Ѵѵ), Уу, Ўў
Zayin zayin broń z ז Ζζ Zz Зз
Heth ḥēth płot ח ﺡ، خ Ηη Hh Ии, Йй
Teth ṭēth koło ט ﻁ، ظ Θθ brak (Ѳѳ)
Yodh yōdh ramię/ręka y י ﻱ، ى Ιι IiJj Іі, Її, Јј
Kaph kaph dłoń k כ Κκ Kk Кк
Lamedh lāmedh oścień/kostur pasterski l ל Λλ Ll Лл
Mem mēm woda m מ Μμ Mm Мм
Nun nun ryba (symbol prawdop. od hieroglifu oznaczającego węża/węgorza) n נ Νν Nn Нн
Samekh sāmekh słup/pal/ryba? s ס brak Ξξ, Χχ Xx (Ѯѯ), Хх
Ayin ‘ayin oko ע ﻉ، غ Οο, Ωω Oo Оо, (Ѡѡ)
Pe usta p פ Ππ Pp Пп
Sade ṣādē roślina/papirus/haczyk do łowienia ryb? צ ﺹ، ض (Ϻϻ), (Ϡϡ) brak Цц, Чч, Џџ
Qoph qōph małpa q ק (Ϙϙ) Qq (Ҁҁ)
Res rēš głowa r ר Ρρ Rr Рр
Sin šin ząb š ש س، ش Σσς Ss Сс, Шш, Щщ
Taw tāw znak t ת ﺕ، ث Ττ Tt Тт
 
 
  ŁĄCZnie stronę odwiedziło już 55677 10053 odwiedzający ZNAJ DUJ OM tutaj! ƛ  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=
ƛ - otwarte "ƛ" duże pochodzi z JAMAJKI